Skolen - Søk skoleplass

Inntaksreglement

Inntaksreglementet for Steinsfjorden Montessoriskole SA brukes ved opptak til skolen.

§ 1 - Inntaksreglement

Inntak av elever ved Steinsfjorden Montessoriskole SA skal utøves i henhold til Friskoleloven § 3-1 og skolens eget inntaksreglement. Steinsfjorden Montessoriskole SA er åpen for dem som fyller vilkårene for inntak i offentlig skole så langt det er ledige plasser ved skolen. Dersom det er flere søkere enn skolen har kapasitet til, avgjøres prioritet for inntak etter reglene nedenfor.

§ 2 - Rammer for elevinntak

Skolestyret vedtar i november hvor mange elever som skal tas inn for kommende skoleår, fordelt på de aldersblandede gruppene. *

Inntak av elever følger kriteriene for prioritering beskrevet i §3. Inntaket skjer etter utløpt søknadsfrist.

Dersom det etter hovedinntaket er ledige plasser, vil det foretas et supplerende inntak med søknadsfrist den 1. mai. Søknader innkommet etter 1. mai vil ikke bli vurdert.

Søknad om skoleplass skal skrives på fastlagt skjema, som er å finne på skolens hjemmeside.

  • Gruppe 1: 1., 2. og 3. trinn
  • Gruppe 2: 4., 5. og 6. trinn
  • Gruppe 3: 7., 8., 9. og 10. trinn

Ved oversøking i forhold til antall plasser skal elevinntak følge vedtak om antall elever i de aldersbestemte gruppene.

§ 3 - Inntakskriterier

Dersom det er flere søkere enn skolen har vedtatt å ta inn for kommende skoleår, hjemler skolens inntaksreglement prioritering av søkerne i følgende rekkefølge; jfr. Friskoleloven § 3-1 andre ledd.

  1. Elever som har søsken på skolen.
  2. Barn som har gått i Åsatua Naturbarnehage, den lokale barnehagen.
  3. Barn med postnummer 3511 eller 3512.
  4. Barn av ansatte eller styrets medlemmer.
  5. Barn som tidligere har gått i montessoribarnehage eller på montessoriskole
  6. Elever fra andre skolekretser.

I tilfeller hvor flere barn stiller likt i forhold til ovenfor nevnte kriterier, vil styreleder og rektor foreta loddtrekning.

Foresatte må gi skriftlig tillatelse til å innhente opplysninger om den elev det søkes plass for fra barnehage – eventuelt skole og pedagogisk-psykologisk tjeneste.

§ 4 - Venteliste og inntak

Ved oversøking skal det hvert år settes opp en venteliste som skal benyttes dersom det skulle bli ledige skoleplasser etter hovedinntaket. Søkere som har fått avslag i hovedinntaket kan velge å stå på denne ventelisten. Det vil foretas et supplerende inntak 1.mai. Alle søknader mottatt mellom 15. januar og 1. mai vil bli behandlet på lik linje med søkerne som står på venteliste. Alle søkerne vil da bli prioritert etter rekkefølgen beskrevet i § 3.

Det supplerende inntaket skjer med forbehold om ledige plasser.

§ 5 - Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. januar.

Søknadsfrist for supplerende inntak er 1. mai.

Søknader mottatt etter 1. mai vil ikke bli vurdert.

§ 6 - Kunngjøring

Vedtak av antall skoleplasser kunngjøres på skolens hjemmeside i god tid før søknadsfristen. Kunngjøringen skal gi nødvendige opplysninger om søknadsfrist, og antall ledige plasser i hver enkelt gruppe for kommende skoleår.

Søknadsskjema fås på skolens hjemmeside eller ved å kontakte skolen.

§ 7 - Inntakskomité

Skolens styre og rektor er inntakskomiteen.

§ 8 - Behandling av søknader og meddelelse om inntak

Søknadene behandles og vedtak blir gjort i henhold til kapittel 5 og 6 i forvaltningsloven. Det skal utarbeides skriftlig innstilling om elevinntak. Endelig inntak skjer på basis av denne innstillingen. Alle søkere skal ha skriftlig svar på sine søknader. Meddelelse om inntak og avslag skal finne sted innen seks uker etter søknadsfristens utløp. Søkere som får avslag blir tilbudt å stå på venteliste. For å delta i det supplerende inntaket må søker ha bekreftet ønske om å stå på venteliste. Supplerende inntak for elever til skolen er 1. mai.

Avslag skal også inneholde klagerett, klagefrist og klageinstanser. Vedtak om tildeling eller avslag om skoleplass skal begrunnes. Søkere har rett til å se sakens dokumenter. Skolens vedtak om inntak kan påklages, jfr. § 3-1 i friskoleloven. En eventuell klage sendes til skolen. Statsforvalteren i Oslo og Viken er øverste klageinstans.

§ 9 - Endring av inntaksreglement

Dette inntaksreglement kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende regler i friskoleloven, forvaltningsloven og skolens vedtekter. Endringer vedtas på et årsmøte.

Oppdatert 26.04.2022