Skolen - Om Steinsfjorden Montessoriskole

Vedtekter

Vedtekter for Steinsfjorden Montessoriskole SA.

§ 1

Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Steinsfjorden Montessoriskole SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser utover sitt andelsinnskudd.

§ 2

Forretningskontoret er i Åsa i Ringerike kommune.

§ 3

Foretaket skal drive privatskole i samsvar med friskoleloven. Foretaket drives etter montessoripedagogikk og skal være en grunnskole fra 1. til 10. trinn.

Foresatte må gi skriftlig tillatelse til å innhente opplysninger om den elev det søkes plass for fra barnehage – eventuelt skole og pedagogisk-psykologisk tjeneste.

§ 4

Foretaket stiftes med kr 100 000,- i kapital.

Foreldreandel koster kr 3000,- pr. elev i skolen. Foreldreandel innløses og tilbakebetales når barnet slutter i skolen. En foreldreandel teller to stemmer. Hver forelder/foresatt har én stemme per foreldreandel, med mindre det bare finnes en forelder/foresatt som da har begge stemmene.

Stemmerett kan delegeres ved skriftlig fullmakt.

§ 5

Medlemmene betaler ikke medlemskontingent, men styret kan fastsette at foreldre/foresattemedlemmene skal betale skolepenger.

§ 6

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Anvendelsen skal være i overensstemmelse med friskoleloven og samvirkeloven.

§ 7

Foretaket skal ha et styre bestående av minst 4 og høyst 8 medlemmer, som velges av årsmøtet. Styret velger selv sin leder. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Høyst halvparten av styrets medlemmer er på valg hvert år. Ved oppstart velges 2 av styremedlemmene for kun ett år. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Dersom stemmelikhet ved avstemminger i styret skal styrets leder ha dobbelstemme.

Årsmøtet velger en valgkomité bestående av 3 personer hvor én ny velges inn hvert år. Valgkomiteen skal innstille for årsmøtet kandidater som stiller til valg som styremedlemmer.

Styret ansetter daglig leder. Styret ansetter også øvrig personell på skolen, men kan helt eller delvis delegere ansettelsesansvaret til daglig leder.

§ 8

På årsmøtet skal det behandles:

  1. Opptelling av stemmeberettigede og fullmakter
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av møteleder, referent samt to til å signere protokollen.
  4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.
  5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av godtgjørelse til revisor.
  6. Valg av styremedlemmer, valgkomité og revisor.
  7. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under årsmøtet.

§ 9

Ved oppløsning skal foretaksgjeld dekkes før eventuell gjenværende egenkapital fordeles til medlemmene, likevel slik at ingen kan motta mer enn de har skutt inn. Eventuelt overskudd skal doneres til et veldedig formål som velges av årsmøtet.

§ 10

Styrets leder og ett styremedlem har i fellesskap signaturrett på vegne av Steinsfjorden Monressoriskole SA. Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte spesifikk rett til å tegne foretakets firma.

§ 11

Forslag til vedtektsendringer må, for å kunne behandles av årsmøtet, være angitt i innkallingen. Til vedtektsendringer kreves at minst 50 % av foreldreandelene er representert i årsmøtet og at endringen vedtas med minst 50% flertall blant de fremmøtte medlemmene.

§ 12

Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling til årsmøtet skal være sendt senest to uker før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles, og sendes ut av styrets leder til samtlige medlemmer pr post eller e-post.

Forslag fra medlemmene må, for å komme med til behandling på årsmøtet, være meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen.

§ 13

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det nødvendig. Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøtet når revisor skriftlig krever det for å behandle et bestemt angitt emne.

Ekstraordinært årsmøte kan kreves dersom minst 20 % av medlemmene krever det skriftlig for å få tatt opp et klart oppgitt emne. Styret skal sørge for at årsmøtet holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal være sendt til medlemmene senest en uke før møtet skal holdes.

§ 14

Foretaket kan oppløses i årsmøtet. For vedtak om oppløsning kreves at minst 75 % av foreldreandelene er representert i årsmøtet og at endringen vedtas med minst 75 % flertall blant de fremmøtte medlemmene.

§ 15

Foretaket skal ha et inntaksreglement fastsatt av årsmøtet.

Åsa, 18. mars 2019